karmel

65 tekstów – auto­rem jest kar­mel.

stra­ciłam Cię. bo­li mnie wszys­tko. ser­ce, dusza, każdy mięsień. każdy dzień spra­wia ból. Ty byłbyś naj­lep­szym le­kar­stwem. ale miłość to nieuleczal­na cho­roba. bez Ciebie umieram. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 9 czerwca 2014, 23:16

Jak to jest, że przez po­nad 20 lat nie miałam prob­lemów zdro­wot­nych, a te­raz, kiedy nie widzę Cię kil­ka dni, tak ok­ropnie bo­li mnie serce? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 lipca 2013, 11:02

Ty­le we mnie miłości, że mogłabym nią ob­darzyć połowę mias­ta, a ja na­dal się o nią modlę. "Boże, spraw, by była od­wza­jem­niona w tym jed­nym przypadku". 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 czerwca 2013, 20:46

... bo tak nap­rawdę zaw­sze byłam sa­ma. mając rodziców jes­tem sierotą. emoc­jo­nalną sierotą. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 maja 2013, 09:51

zas­koczyły oso­by, których o to nie po­dej­rze­wałam. za­wiodły, które za­wieźć nie powinny.. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 1 października 2012, 18:43

wy mnie wca­le nie kocha­cie. bijąc, po­kazu­jecie to jeszcze bar­dziej dobitnie.
...to oka­zywa­nie słabości, nie miłości.


do rodziców. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 sierpnia 2012, 00:41

wiecie co jest naj­gor­sze w by­ciu sa­mot­nym? to, że każdy człowiek jest stworzo­ny do miłości i go­ni za nią, a po drodze po­pełnia mnóstwo błędów, szu­ka tej miłości u przy­pad­ko­wych, ob­cych osób..

...bo przy­pad­ko­wy sex czy całowa­nie na im­pre­zie to nie trend XXI wieku.. to błaga­nie o miłość, o by­cie zauważonym, choćby na chwilę... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 10 sierpnia 2012, 03:40

`mówią, że cza­sami gryzę. ale to nie ja.
to mnie gry­zie Samotność. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 22 lipca 2012, 20:50

lu­bię i nie lubię.
tęsknię i nie tęsknię.
chcę i nie chcę...

Dzieli nas styl by­cia, wiara i pochodzenie.
Łączy pot­rze­ba miłości, blis­kości i zrozumienia.

czym się kiero­wać, ser­cem czy rozumem? 

myśl
zebrała 28 fiszek • 30 marca 2012, 19:10

nie pot­ra­fię się przed kimś otworzyć.
nie pot­ra­fię po­wie­dzieć ko­muś, że jest dla mnie ważny.
nie pot­ra­fię ko­muś zaufać.
nie pot­ra­fię... kochać.

być może w moim życiu zab­rakło oso­by, która po­kazałaby mi, jak kochać i być kochanym... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 18 marca 2012, 22:25

karmel

...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

karmel

Użytkownicy
J K L
Kalendarz
Aktywność

10 czerwca 2014, 12:48Moreno sko­men­to­wał tek­st straciłam Cię. bo­li mnie [...]

9 czerwca 2014, 23:16karmel do­dał no­wy tek­st straciłam Cię. bo­li mnie [...]